ویروس های گیاهی

ویروس های گیاهی و روش های کنترل آن را بشناسید؟

ویروس های گیاهی
ویروس های گیاهی

 تعریف ویروس های­­ گیاهی:

ویروس گیاهی قطعه ای از جنس RNA یا DNA است بیشتر بخوانید