انجام کلیه امورباغبانی و طراحی و اجرای فضای سبز
08 مرداد 1394
گیاهان زینتی حسن یوسف

معرفی گیاهان زینتی آپارتمانی و گیاهان زینتی فضای باز و گلهای فصلی

مقدمه آشنایی با گیاهان زینتی و گل فصلی

در این بخش با برخی واژه ها و سپس با شیوه کاشت، داشت و برداشت گیاهان زینتی و گلهای فصلی آشنا خواهیم شد. شمارگیاهان زینتی چند هزار گونه است. آنها در طول تاریخ و به تدریج از گوشه و کنار دنیا گردآوری شدهاند. بنابراین زادگاه هریک به اقلیم ویژهای تعلق دارد و نیازهای هر یک از آنها به نور، خاک، آب، دما و رطوبت با دیگری تفاوت میکند. گل فصل مورد پرورش باید از نظر نیازهای گفته شده یکسان باشند. از این رو پرورش همزمان آنها در یک واحد تولیدی کاری ناممکن است و اگر هم ممکن باشد غیراقتصادی خواهد بود. گیاهان  زینتی اقلیمهای گرم و مرطوب در مناطق معتدل، گلخانه ای و آپارتمانی محسوب میشوند و بر عکس گیاهان زینتی مناطق معتدل در اقلیمهای گرم، گلخانه ای و آپارتمانی به حساب میآیند به شرط اینکه نور لازم برای آنها فراهم شود.

گیاهان زینتی آپارتمانی هایپوستس
گیاهان زینتی آپارتمانی هایپوستس
گیاهان زینتی
گیاهان زینتی

به دلیل اینکه گیاهان زینتی گسترۀ زیادی دارند، آنها را به گروههای زیر تقسیم بندی میکنیم:
۱ گلهای فصلی
۲ گیاهان گلدانی
۳ درختان، درختچه ها و پیچهای زینتی
۴ گلهای شاخه بریده

گلهای فصلی

تعریف گل فصلی: به گیاهانی گل فصلی می گویند که چرخه زندگی خود را در طی یک فصل رشد به پایان می رسانند یعنی در یک فصل، رشد و نمو کرده، گل داده، تولید بذر یا اندام ذخیره ای نموده و در پایان فصل کل گیاه (گلهای فصلی یکساله)و یا قسمتهای هوایی گیاه ( گیاهان فصلی دوساله) از بین می رود.

گل فصلی گازانیا
گل فصلی گازانیا
گل فصلی کوکب بذری
گل فصلی کوکب بذری

تقسیم بندی گلهای فصلی :

 گلهای فصلی فصل گرم (تابستانه):

به آنهایی گفته می شود که گلدهی خود را در هوای گرم و معمولاً در مای بالای۳۰درجه سانتیگراد انجام می دهند، بذر این نوع گلهای فصلی در اواخر زمستان کشت می شود و در اواخر بهار بـه محـل اصلی منتقل می گردد و با سرد شدن هوا و یخبندان از بین می رود مثل گازانیـا، جعفـری، تـاج خـروس، دکمـه ای، نـاز،پریوش،اطلسی، سلوی، آهار، شاهپسندیکساله، رعنازیبا، کوکب کوهی و …

گل فصلی فلوکس
گل فصلی فلوکس
گل فصلی سینرر
گل فصلی سینرر

گلهای فصلی فصل خنک (پاییزه):

به آنهایی گفته می شود که گلدهی خود را در هوای خنک و معمولاً در دمای زیر ۳۰درجه سانتیگراد انجام می دهند. اوج گلدهی در اوایل بهار قرار دارد. بذر این نوع گلهای فصلی در اواخر تابستان سال قبل کشت می شود و از اوایل پاییز تا اواخر زمستان به محل اصلی منتقل می گردند، به سرما مقاوم هستند و با گـرم شـدن هـوا اکثر این گلها از بین می روند و یا گلدهی آنها به پایان می رسد. مثل بنفشه، میناچمنی، همیشه بهار، میمون، قرنفل و…..

گل فصل پاییزه میخک
گل فصل پاییزه میخک
گل فصلی پاییزه داوودی
گل فصلی پاییزه داوودی

آماده سازی بستر کاشت :

-۱ قبل از هر کاری ابتدا سطح باغچه مورد نظر را از بقایای ضایعات گیاهی و سنگ و نخاله تمیز می کنیم. سپس به انـدازه دو بیل پر کود دامی پوسیده به ازاء هر مترمربع در سطح باغچه پخش می کنیم .

-۲ باغچه را جهت مخلوط نمود ن کود دامی با خاک و همچنین رفع فشردگی خاک تا عمق نفوذ ریشه گل که حـدوداً ۲۵ تـا۴۰سانتی متر است پابیل نموده و خاک را بر می گردانیم .

-۳ در حین زیر و رو نمودن خاک ضایعات و سنگ و نخاله حاصل را از باغچه خارج می کنیم

-۴ سطح خاک باغچه را مسطح کرده تا در هنگام آبیاری پس از کاشت آب به تمام سطوح برسد

نکته:

پس از شروع گل دهی و در صورت امکان بهتر است گلهای پژمرده و خشک شده حـذف گردنـد . ایـن عمـل چنـدین مزیـت
دارد :
-۱ اینکه باعث تمیز ماندن و زیباتر شدن باغچه گل فصلی می گردد
-۲ با حذف بذرهای در حال تشکیل انرژی گیاه صرف تولید گلهای بیشتری می گردد و باعث تحریک گلدهی می گردد .
-۳ با حذف گل انتهایی باعث منشعب شدن گل فصلی و اصطلاحاً ک هپ ای و پر پشت شدن باغچه گل فصلی می گرد د که این
خود در ایجاد باغچه ای متراکم از گل نقش بسزایی دارد

گلهای دائمی:

این گلها می توانند برای ۲ سال یا بیشتر در زمین باقی بمانند و هر سال در فصل گلدهی خاص خودشان گلدهی داشته باشند. مانند گل رز، اختر، کوکب

 

گل دائمی رز
گل دائمی رز
31 تیر 1394

آفات و بیماری های گیاهی

آفات گیاهی چیست:

آفات گیاهی به هرگونه حشره یا موجود جاندار که به گیاهان هدف ما (کشاورزی ، فضای سبز ویا زراعت) آسیب و خسارت بزند آفت گیاهی اطلاق میشود مانند شته ها،جوندگان،کنه های نباتی و….

آفت گیاهان باغی و آپارتمانی
آفت گیاهان باغی و آپارتمانی

 

بیماری های گیاهی چیست:

بیماری های گیاهی به مجموعه عوامل زنده یا غیر زنده  که سبب بروز علایم و آسیب ها به گیاه هدف میشوند و عملکرد طبیعی گیاه را با مشکل مواجه میکنند عوامل بیماری زا و به علائم ظاهر شده آن ، علائم بیماری و به اختلال ایجاد شده، بیماری میگویند:عواملی مانند قارچها ،باکتری ها و ویروسها میتوانند منجربه بروز بیماری گیاهی گردنند.

درمورد آفات و بیماری های گیاهان زینتی و فضای سبز وآفات و بیماری های باغات دو نکته قابل ذکر است:

نکته اول:

اینکه هرچند انواع  آفت و بیماری ها روی اغلب گیاهان فضای سبز و باغات در نقاط مختلف کشور وجود دارند اما مسلم است که بر اساس شرایط اقلیمی کشور، نوع گیاهان غالب فضای سبز و در نتیجه نوع آفت نیز متفاوت خواهد بود.

نکته دوم :

تراکم و پراکنش آفات و بیماری های گیاهان باغی و آپارتمانی در نهایت میزان خسارت ناشی از آفات در هر منطقه به شرایط آب و هوایی و تنوع زیستی بخصوص میزبانهای گیاهی موجود در آن منطقه بستگی دارد.

برخی از آفات مهم فضای سبز:

 

نارون یکی از درختان غالب فضای سبز در مناطق مختلف ایران است. نارون درختـی خـزان کننـده یـا نیمـه همیشه سبز است. سه گونه نارون در ایران وجود دارد که در جنگل های مرطوب ونـواحی اسـتپی مـی رویـد. اوجا (carpinifolia. U (درختی است نورپسند و به سایه نابردبار که ارتفاعش به ۳۰ متر می رسد. دارای رشد زیاد وتاج مخروطی شکل می باشد.

شته نارون:

نام لاتین: platani Tinocallis
نام راسته و خانواده: Aphididae/Homoptera
مناطق انتشار: در اغلب مناطقی که نارون وجود دارد
میزبانها: نارون
شکلشناسی: فرم بیبال این شته سبز لیمویی با لکه های سیاه در قسمت شکم است. در فرم بالـدار آن سـر و قفسه سینه سیاه و شکم سبز لیمویی همراه با لکه های سیاه رنگ میباشد.

کنترل: جهت مبارزه شیمیایی میتوان تاج درختان نارون آلوده را با سموم تماسـی- سیسـتمیک شـته کـش نظیـر ایمیداکلوپراید (کنفیدور)، استامیپراید (موسپیلان) و یا اکسی دیمتونمتیل (متاسیستوکس) محلولپاشی کرد. حذف پاجوشها نیز در کاهش جمعیت این آفت نقش بسزایی دارد.

شته سبز نارون
شته نارون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شته گالزای سیبی نارون

نام لاتین:

lanuginosum Eriosoma
نام راسته و خانواده: Pemphigidae/Homoptera
مناطق انتشار: اکثر استانهای شمالی و مرکزی کشور
میزبانها: نارون و گلابی

نحوه خسارت: شته مزبور در نارون روی برگهای انتهایی ایجاد گالهای قرمز رنگ مودار میکند و در مـورد گلابی روی طوقه و یا ریشه به سر میبرد.
کنترل: جهت مبارزه شیمیایی میتوان درختان نارون را اوایل بهار زمانی که گالها تازه تشکیل شدهاند و یا حتـی قبل از تشکیل گالها با یکی از سموم تماسی- سیستمیک شته کش نظیر ایمیداکلوپراید (کنفیدور) سمپاشی کرد.

شته-گالی-نارون

آفات گیاهی (برگخوارها)

۱-۲-۱ -نام فارسی: سوسک برگخوار نارون نام لاتین: luteola) Galerucella (=Xanthogaleruca
مناطق انتشار: تمام مناطق کشور
میزبانها: نارون و درخت آزاد (crenata Zelkova (

کنترل: بـه منظـور حفظ دشمنان طبیعی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست از سموم تماسی- گوارشی نظیر دیازینون به صورت
نواری دور تنه درختان علیه لارو سن آخر نیز میتوان استفاده کرد.

برگخوار نارون
برگخوار نارون
  • آفات گیاهی(شپشک ها):

شپشک‌ها نیز مانند شته ها ۶ پا دارند. شته‌ها از برگ و گیاه تغذیه می‌کنند، در حالی‌که شپشک‌ها از غیر گیاه هم تغذیه می‌کنند. شته‌ها حرکت تند دارند، اما کلونی شپشک‌ها چسبیده به هم است و حرکت بسیار آهسته‌ای دارند. مبارزه با شپشک‌ها به دلیل وجود سپر سختی که دارند، مشکلتر از شته‌هاست. از انواع مهم آنها می‌توان شپشک خونی نارون، شپشک واوی سیب، شپشک آردآلود و شپشک نخودی را نام برد.

 

  • آفات گیاهی(کنه‌ها):

که به انواع درختان و درختچه‌ها حمله نموده. گیاهان میزبان شامل: درختان نارون، چنار، انواع سوزنی برگ‌ها مانند سرو شیراز، سرو نوش، اقاقیا، بید، زبان گنجشک، درختچه‌های یاس زرد، به‌ژاپنی، پیراکانتا و انواع گلهای فصلی نظیر ناز آفتابی و گل جعفری.

برخی از بیماری های مهم  فضای سبز:

  1. بیماری گیاهی بوته میری:

عامل بیماری قارچ است که در شرایط مرطوب به بافتهای جوان و تازه حمله کرده و باعث تخریب تمامی بافت می شود. انتقال آن توسطآب آبیاری و خاک انجام می گیرد. بهترین روش جلوگیری از این بیماری ضد عفونی بذر می باشد

بوته میری
بوته میری
CUCUMBER DAMPING OFF, FUNGAL PROBLEM
  1. بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه:

این بیماری در خاکهای مرطوب خسارت می زند که به اکثریت گیاهان به خصوص مرکبات خسارت می رساند. برای کنترل بیماری باید از کاشت مرکبات در زمینهای آلوده خودداری کرد و در هنگام کاشت می بایست محل پیوند بالای سطح خاک باشد. می توان طوقه گیاه را با مخلوط برد و ضدعفونی کرد.

  1. بیماری گیاهی سفیدک دروغی :

عامل بیماری قارچی است که در مناطق مرطوب شیوع دارد. این بیماری بیشتر روی انگور انجیر و خانواده رز و خیار خسارت وارد می کند. برای کنترل سفیدک کرکی یا داخلی از ارقام مقاوم استفاده می شود.

31 تیر 1394
طراحی محوطه و فضای سبز

طراحی فضای سبزشهری،فضای سبز باغ و ویلا،فضای سبز مشهد،فضای سبز حیاط،

ضرورت توسعه فضای سبز

توسعه و گسترش فضای سبز با توجه به گسترش روزافـزون جععیـت و سـاخت و سـازهای شـهری و نیـاز ضروری انسانها به فضای سبز برای ایجاد تعادل اجتماعی، جسمانی و روحی، امری مهم وحیـاتی بـه شـعار میآید.در کشوری مثلایران که بیشتر مناطق آن در کمربند خشک جهان واقع شده، شهرها برای مقابله با آلودگیهای صوتی ، همچنین کاهش استرسهای محیطی بیشتر ازهر نقطه دیگری به فضای سبز نیاز دارند.فضای سبز به عنوان جزئی از بافت شهرها و و ویلا ها ضرورت یافته و نمیتـوان آنرا جدا از نیازهای جامعه شهری دانست.

تعریف طراحی فضای سبز:

طراحی فضای سبز به منزله ی تخصصی حرفه ای است که مواردی همچون: تحلیل، برنامه ریزی، طراحی، مدیریت و نظارت بـر محیطهای طبیعی و انسان ساخت را در بر میگیرد. متخصصان این رشته، در همکاری با سایر حرفه ها از جمله: معماری، برنامه ریزی شهری و مهندسی عمران، میتوانند ایفا کننده ی نقش مهمی در حمایت از محیط زیست باشـند و ایـن کـار را بـا طراحـی و اجـرای پروژه هایی به منظور برآوردن نیازهای انسانی و زیست محیطی انجام دهند.

 انواع فضای سبز شهری

-فضای سبز خطی

فضاهای سبز خطی، در برگیرنده ی فضاهای سبز معابر و کمربندهای سبز هستند.

 کمربندهای سبز

این کمربندها از تودههای خطی سبز تشکیل شدهاند که در اطراف شهرها احداث میشوند. این کمربند سبز، به تثبیت شکل شـهر جلوگیری از تجاوز شهر به حریمهای خارج از آن کمک میکند؛ ضمن اینکه میتواند عهده دار وظـایف زیـست محیطـی، از جملـه بادشکن (در شهرهای در معرض وزش باد شدید) و یا کاهندگی آلودگیهای صدا و صوت نیز باشد. در کتاب «مبانی معماری فـضایسبز شهری»، به نوعی از این کمربندها که حدود مناطق را در شهر تعیین میکنند، نیز اشاره شده است.

-فضای سبز معابر

فضای سبز معابر، براساس نوع معبر، میتواند مورد بررسی قرار گیرد و به دو دسته ی گذرگاهها و میدانها تقسیم میشود

ویژگیهای معماری شناسی گیاهان درفضای سبز:

گیاهان در معماری فضای سبز، به عنوان مصالح طراحی و فضاسازی به کار گرفتـه مـیشـوند. گیاهـان مـیتواننـد بـا توجـه بـه خصوصیتهای خاص ناشی از شکل و حجم انفرادی یا انبوه خود، به عنوان یک فرم معماری مـوثر در سـاختن فـضا سـهیم باشـند .
گیاهان میتوانند به صورتهای دیوار، سقف و کف به کار گرفته شوند.
گیاهان با خصوصیاتی که از آنها برخوردارند، نقشهای زیر را برعهده دارند:

ایجاد حصار:
محصور کردن فضا نخستین اصل حاکم بر طراحی مکانهای شهری است. به طـوری کـه اگـر فـضا بـه خـوبی محـصور نـشود،نمیتواند به یک مکان جذاب تبدیل شود.

کنترل دید:
گیاهان فضا را محدود و از اشراف نامطلوب ممانعت می کنند. گیاهان میتوانند با ایجاد پرده هایی، دیدهای نـامطلوب را بپوشـانند.همچنین، گیاهان میتوانند دید را به سمت عناصر مطلوب هدایت کنند.

ممانعت حرکت:
گیاهان میتوانند در کنترل عبور و مرور دخالت داشته باشند. در یک فضای سبز، میتوان مسیر را بـه زیبـایی بـا کمـک گیاهـانمسدود کرد. همچنین، گیاهان با تعریف لبه ها مسیر حرکت را مشخص میکنند و مانع میشوند که افراد از قسمتهای دیگر اسـتفاده کنند.

تقسیم فضا:
تقسیم فضا مهمترین ویژگی گیاهان در طراحی فضاهای سبز است. گیاهان میتوانند یک فضای ساده را به چندین فضای متنوعکوچکتر تقسیم کنند. همچنین، گیاهان در اثر تفاوت در گونه، فاصله ی کاشت و ارتفاع، تاثیرهای گوناگونی بر فضا میگذارد.

انتخاب گیاهان در فضای سبز

برای انتخاب گیاهان، در مرحله ی اول، لازم است نیازهای عملکردی طراحی مشخص شود. بهعنوان مثال، باید تعیـین شـود کـه توده ی گیاهان مورد نظر، برای اهداف حفاظتی به کار برده میشوند یا اهداف تزیینی و اکولوژیکی. پس از این مرحله، ضـروری اسـت که به نیازهای طبیعی و رویشگاهی گیاهان دقت شود.  از آنجا که مهیا کردن شرایط زیستی گیاهان، به طور غیرطبیعی، بسیار هزینه بر و عملاً غیر ممکن است، باید گیاهانی که برای یک منطقه انتخاب میشوند، به طور طبیعی با آن منطقه سازگاری داشته باشند.

Call Now Buttonتماس