۰۸ مرداد ۱۳۹۴
گیاهان زینتی حسن یوسف

معرفی گیاهان زینتی آپارتمانی و گیاهان زینتی فضای باز و گلهای فصلی

مقدمه آشنایی با گیاهان زینتی و گل فصلی

در این بخش با برخی واژه ها و سپس با شیوه کاشت، داشت و برداشت گیاهان زینتی و گلهای فصلی آشنا خواهیم شد. شمارگیاهان زینتی چند هزار گونه است. آنها در طول تاریخ و به تدریج از گوشه و کنار دنیا گردآوری شدهاند. بنابراین زادگاه هریک به اقلیم ویژهای تعلق دارد و نیازهای هر یک از آنها به نور، خاک، آب، دما و رطوبت با دیگری تفاوت میکند. گل فصل مورد پرورش باید از نظر نیازهای گفته شده یکسان باشند. از این رو پرورش همزمان آنها در یک واحد تولیدی کاری ناممکن است و اگر هم ممکن باشد غیراقتصادی خواهد بود. گیاهان  زینتی اقلیمهای گرم و مرطوب در مناطق معتدل، گلخانه ای و آپارتمانی محسوب میشوند و بر عکس گیاهان زینتی مناطق معتدل در اقلیمهای گرم، گلخانه ای و آپارتمانی به حساب میآیند به شرط اینکه نور لازم برای آنها فراهم شود.

گیاهان زینتی آپارتمانی هایپوستس
گیاهان زینتی آپارتمانی هایپوستس
گیاهان زینتی
گیاهان زینتی

به دلیل اینکه گیاهان زینتی گسترۀ زیادی دارند، آنها را به گروههای زیر تقسیم بندی میکنیم:
۱ گلهای فصلی
۲ گیاهان گلدانی
۳ درختان، درختچه ها و پیچهای زینتی
۴ گلهای شاخه بریده

گلهای فصلی

تعریف گل فصلی: به گیاهانی گل فصلی می گویند که چرخه زندگی خود را در طی یک فصل رشد به پایان می رسانند یعنی در یک فصل، رشد و نمو کرده، گل داده، تولید بذر یا اندام ذخیره ای نموده و در پایان فصل کل گیاه (گلهای فصلی یکساله)و یا قسمتهای هوایی گیاه ( گیاهان فصلی دوساله) از بین می رود.

گل فصلی گازانیا
گل فصلی گازانیا
گل فصلی کوکب بذری
گل فصلی کوکب بذری

تقسیم بندی گلهای فصلی :

 گلهای فصلی فصل گرم (تابستانه):

به آنهایی گفته می شود که گلدهی خود را در هوای گرم و معمولاً در مای بالای۳۰درجه سانتیگراد انجام می دهند، بذر این نوع گلهای فصلی در اواخر زمستان کشت می شود و در اواخر بهار بـه محـل اصلی منتقل می گردد و با سرد شدن هوا و یخبندان از بین می رود مثل گازانیـا، جعفـری، تـاج خـروس، دکمـه ای، نـاز،پریوش،اطلسی، سلوی، آهار، شاهپسندیکساله، رعنازیبا، کوکب کوهی و …

گل فصلی فلوکس
گل فصلی فلوکس
گل فصلی سینرر
گل فصلی سینرر

گلهای فصلی فصل خنک (پاییزه):

به آنهایی گفته می شود که گلدهی خود را در هوای خنک و معمولاً در دمای زیر ۳۰درجه سانتیگراد انجام می دهند. اوج گلدهی در اوایل بهار قرار دارد. بذر این نوع گلهای فصلی در اواخر تابستان سال قبل کشت می شود و از اوایل پاییز تا اواخر زمستان به محل اصلی منتقل می گردند، به سرما مقاوم هستند و با گـرم شـدن هـوا اکثر این گلها از بین می روند و یا گلدهی آنها به پایان می رسد. مثل بنفشه، میناچمنی، همیشه بهار، میمون، قرنفل و…..

گل فصل پاییزه میخک
گل فصل پاییزه میخک
گل فصلی پاییزه داوودی
گل فصلی پاییزه داوودی

آماده سازی بستر کاشت :

-۱ قبل از هر کاری ابتدا سطح باغچه مورد نظر را از بقایای ضایعات گیاهی و سنگ و نخاله تمیز می کنیم. سپس به انـدازه دو بیل پر کود دامی پوسیده به ازاء هر مترمربع در سطح باغچه پخش می کنیم .

-۲ باغچه را جهت مخلوط نمود ن کود دامی با خاک و همچنین رفع فشردگی خاک تا عمق نفوذ ریشه گل که حـدوداً ۲۵ تـا۴۰سانتی متر است پابیل نموده و خاک را بر می گردانیم .

-۳ در حین زیر و رو نمودن خاک ضایعات و سنگ و نخاله حاصل را از باغچه خارج می کنیم

-۴ سطح خاک باغچه را مسطح کرده تا در هنگام آبیاری پس از کاشت آب به تمام سطوح برسد

نکته:

پس از شروع گل دهی و در صورت امکان بهتر است گلهای پژمرده و خشک شده حـذف گردنـد . ایـن عمـل چنـدین مزیـت
دارد :
-۱ اینکه باعث تمیز ماندن و زیباتر شدن باغچه گل فصلی می گردد
-۲ با حذف بذرهای در حال تشکیل انرژی گیاه صرف تولید گلهای بیشتری می گردد و باعث تحریک گلدهی می گردد .
-۳ با حذف گل انتهایی باعث منشعب شدن گل فصلی و اصطلاحاً ک هپ ای و پر پشت شدن باغچه گل فصلی می گرد د که این
خود در ایجاد باغچه ای متراکم از گل نقش بسزایی دارد

گلهای دائمی:

این گلها می توانند برای ۲ سال یا بیشتر در زمین باقی بمانند و هر سال در فصل گلدهی خاص خودشان گلدهی داشته باشند. مانند گل رز، اختر، کوکب

 

گل دائمی رز
گل دائمی رز
۳۱ تیر ۱۳۹۴

آفات و بیماری های گیاهی

آفات گیاهی چیست:

آفات گیاهی به هرگونه حشره یا موجود جاندار که به گیاهان هدف ما (کشاورزی ، فضای سبز ویا زراعت) آسیب و خسارت بزند آفت گیاهی اطلاق میشود مانند شته ها،جوندگان،کنه های نباتی و….

آفت گیاهان باغی و آپارتمانی
آفت گیاهان باغی و آپارتمانی

 

بیماری های گیاهی چیست:

بیماری های گیاهی به مجموعه عوامل زنده یا غیر زنده  که سبب بروز علایم و آسیب ها به گیاه هدف میشوند و عملکرد طبیعی گیاه را با مشکل مواجه میکنند عوامل بیماری زا و به علائم ظاهر شده آن ، علائم بیماری و به اختلال ایجاد شده، بیماری میگویند:عواملی مانند قارچها ،باکتری ها و ویروسها میتوانند منجربه بروز بیماری گیاهی گردنند.

بیماری های گیاهی
بیماری های گیاهی

درمورد آفات و بیماری های گیاهان زینتی و فضای سبز وآفات و بیماری های باغات دو نکته قابل ذکر است:

نکته اول:

اینکه هرچند انواع  آفت و بیماری ها روی اغلب گیاهان فضای سبز و باغات در نقاط مختلف کشور وجود دارند اما مسلم است که بر اساس شرایط اقلیمی کشور، نوع گیاهان غالب فضای سبز و در نتیجه نوع آفت نیز متفاوت خواهد بود.

نکته دوم :

تراکم و پراکنش آفات و بیماری های گیاهان باغی و آپارتمانی در نهایت میزان خسارت ناشی از آفات در هر منطقه به شرایط آب و هوایی و تنوع زیستی بخصوص میزبانهای گیاهی موجود در آن منطقه بستگی دارد.

برخی از آفات مهم فضای سبز:

 

نارون یکی از درختان غالب فضای سبز در مناطق مختلف ایران است. نارون درختـی خـزان کننـده یـا نیمـه همیشه سبز است. سه گونه نارون در ایران وجود دارد که در جنگل های مرطوب ونـواحی اسـتپی مـی رویـد. اوجا (carpinifolia. U (درختی است نورپسند و به سایه نابردبار که ارتفاعش به ۳۰ متر می رسد. دارای رشد زیاد وتاج مخروطی شکل می باشد.

شته نارون:

نام لاتین: platani Tinocallis
نام راسته و خانواده: Aphididae/Homoptera
مناطق انتشار: در اغلب مناطقی که نارون وجود دارد
میزبانها: نارون
شکلشناسی: فرم بیبال این شته سبز لیمویی با لکه های سیاه در قسمت شکم است. در فرم بالـدار آن سـر و قفسه سینه سیاه و شکم سبز لیمویی همراه با لکه های سیاه رنگ میباشد.

کنترل: جهت مبارزه شیمیایی میتوان تاج درختان نارون آلوده را با سموم تماسـی- سیسـتمیک شـته کـش نظیـر ایمیداکلوپراید (کنفیدور)، استامیپراید (موسپیلان) و یا اکسی دیمتونمتیل (متاسیستوکس) محلولپاشی کرد. حذف پاجوشها نیز در کاهش جمعیت این آفت نقش بسزایی دارد.

شته سبز نارون
شته نارون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شته گالزای سیبی نارون

نام لاتین:

lanuginosum Eriosoma
نام راسته و خانواده: Pemphigidae/Homoptera
مناطق انتشار: اکثر استانهای شمالی و مرکزی کشور
میزبانها: نارون و گلابی

نحوه خسارت: شته مزبور در نارون روی برگهای انتهایی ایجاد گالهای قرمز رنگ مودار میکند و در مـورد گلابی روی طوقه و یا ریشه به سر میبرد.
کنترل: جهت مبارزه شیمیایی میتوان درختان نارون را اوایل بهار زمانی که گالها تازه تشکیل شدهاند و یا حتـی قبل از تشکیل گالها با یکی از سموم تماسی- سیستمیک شته کش نظیر ایمیداکلوپراید (کنفیدور) سمپاشی کرد.

شته-گالی-نارون

آفات گیاهی (برگخوارها)

۱-۲-۱ -نام فارسی: سوسک برگخوار نارون نام لاتین: luteola) Galerucella (=Xanthogaleruca
مناطق انتشار: تمام مناطق کشور
میزبانها: نارون و درخت آزاد (crenata Zelkova (

کنترل: بـه منظـور حفظ دشمنان طبیعی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست از سموم تماسی- گوارشی نظیر دیازینون به صورت
نواری دور تنه درختان علیه لارو سن آخر نیز میتوان استفاده کرد.

برگخوار نارون
برگخوار نارون
  • آفات گیاهی(شپشک ها):

شپشک‌ها نیز مانند شته ها ۶ پا دارند. شته‌ها از برگ و گیاه تغذیه می‌کنند، در حالی‌که شپشک‌ها از غیر گیاه هم تغذیه می‌کنند. شته‌ها حرکت تند دارند، اما کلونی شپشک‌ها چسبیده به هم است و حرکت بسیار آهسته‌ای دارند. مبارزه با شپشک‌ها به دلیل وجود سپر سختی که دارند، مشکلتر از شته‌هاست. از انواع مهم آنها می‌توان شپشک خونی نارون، شپشک واوی سیب، شپشک آردآلود و شپشک نخودی را نام برد.

 

  • آفات گیاهی(کنه‌ها):

که به انواع درختان و درختچه‌ها حمله نموده. گیاهان میزبان شامل: درختان نارون، چنار، انواع سوزنی برگ‌ها مانند سرو شیراز، سرو نوش، اقاقیا، بید، زبان گنجشک، درختچه‌های یاس زرد، به‌ژاپنی، پیراکانتا و انواع گلهای فصلی نظیر ناز آفتابی و گل جعفری.

برخی از بیماری های مهم  فضای سبز:

  1. بیماری گیاهی بوته میری:

عامل بیماری قارچ است که در شرایط مرطوب به بافتهای جوان و تازه حمله کرده و باعث تخریب تمامی بافت می شود. انتقال آن توسطآب آبیاری و خاک انجام می گیرد. بهترین روش جلوگیری از این بیماری ضد عفونی بذر می باشد

بوته میری
بوته میری
CUCUMBER DAMPING OFF, FUNGAL PROBLEM
  1. بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه:

این بیماری در خاکهای مرطوب خسارت می زند که به اکثریت گیاهان به خصوص مرکبات خسارت می رساند. برای کنترل بیماری باید از کاشت مرکبات در زمینهای آلوده خودداری کرد و در هنگام کاشت می بایست محل پیوند بالای سطح خاک باشد. می توان طوقه گیاه را با مخلوط برد و ضدعفونی کرد.

  1. بیماری گیاهی سفیدک دروغی :

عامل بیماری قارچی است که در مناطق مرطوب شیوع دارد. این بیماری بیشتر روی انگور انجیر و خانواده رز و خیار خسارت وارد می کند. برای کنترل سفیدک کرکی یا داخلی از ارقام مقاوم استفاده می شود.

۳۱ تیر ۱۳۹۴
چمن کاری نشایی

چگونه چمن کاری کنیم؟اصول مدیریت و نگهداری چمن،کاشت چمن

مقدمه :

چمن و چمن کاری یکی از اجزای اصلی و ضروری در اغلب پارکها و فضای سـبز بـه شـمار مـی رود و در طراحـی و ایجـاد فضای سبز نقش مهمی را ایفا می کند و همانند یک زمینه مناسب در یک تابلوی نقاشی است که با انواع درختچه های زینتی و گلها مزین شده باشد. چمن مانند تمام گیاهان سبز دیگر در تولید اکسیژن محیط موثر است . هوا را تمیز کـرده و گرد و غبار محیط را کاهش می دهد و از فرسـایش خـا ک جلـوگیری کـرده و تبخیـر شـدید آب از سـطح زمـین را کاهش می دهد .

چمن
چمن

برای چمن کاری باغ یا چمن کاری ویلا و… مراحل زیر باید انجام گردد

آماده سازی بستر چمن کاری:

عملیات آماده سازی زمین چمن کاری شامل موارد زیر است:

آماده سازی بستر چمن
آماده سازی بستر چمن

١ تهیه خاک مناسب چمن کاری :

مناسبترین خاک برای کشت چمن مخلوطی از خاک رسی –شنی می باشد . در خاکهای شـنی بـه علـت نفـوذ پـذیری زیاد آب توسط خاک و زهکشی سریع آب به سرعت از دسترس ریشه چمن خارج شده و باعث زردشـدن چمـن مـیشود . خاکهای رسی نیز به سرعت سله بسته و باعث توقف رشد و نمو چمن می شود. زمین چمنکاری باید نرم و کاملا مسطح و هموار باشد.

٢ خاکبرداری :

اگر زمین چمنکاری دارای خاک مناسبی برای کشت چمن نباشد ، باید بسته به وضعیت زمین ، خاک را تـا عمـق ۳۰ سانتیمتر خاکبرداری نمود.

آماده سازی بستر چمن
آماده سازی بستر چمن

٣- خاکریزی :

در صورت نیاز می توان خاک مناسب چمنکاری را که خاک رسی – شنی است تهیه و به ضخامت حدود ۳۰ سانتیمتر به زمین افزوده و آن را بطور یکنواخت در تمام سطح زمین پخش کرد.

 ۴ -شخم زدن زمین :

مهمترین نکته در تهیه زمین چمن عملیات شخم زدن زمین است . خاک زمین چمنکاری بایـد بطـور یکنواخـت شـخم زده شود . برای نرم کردن خاک ، باید زمین را توسط تیلر شخم زد .

۵-غلطک زدن :

غلطک زدن باعث می شود ریشه های چمن بهتر رشد کرده و براحتی پنجه بزنند . غلطک زدن یکبار قبل از کشت بذر و یکبار پس از کشت انجام می شود ، معمولا پس از اولین چمنزنی نیز برای اینکه ریشـه هـای چمـن بخـوبی در زمـین مستقر شوند غلطک زدن مجددا انجام می شود.

غلطک زنی چمن
غلطک زنی چمن

کاشت چمن:

کاشت چمن عموما به دوصورت بذری و نشایی انجام میگردد(چمن کاری ارزان)

۱-کاشت چمن بذری :(چمن کاری به صورت بذری)

میزان بذر لازم برای چمنکاری بستگی به درشتی و ریزی و قوه نامیه بذر و نیز درجه خلوص آن دارد .

کاشت چمن بذری
کاشت چمن بذری

تذکر ١ : در صورتیکه کاشت در فصل پائیز و بهار صورت پذیرد پوشش بذر شامل کود کمپوسـت ( خـاک بـرگ ، )کود پوسیده گاوی و شن سیاه به نسبت ۱-۱-۲ می باشد .
تذکر ٢ : پوشش بذر در فصل تابستان از کود پوسیده دامی ترجیحا پهن اسـبی مـی بایسـت اسـت فاده گـردد . در منـاطق بادخیز ترکیبی از پهن اسبی با شن سیاه ضروری است

کاشت چمن نشایی:(چمن کاری به صورت نشایی)

به کاشت چمن از طریق قطعات آماده چمن در زمین اصلی کاشت چمن به صورت نشایی گویند.این روش مناسب برای کاشت چمن باغ و کاشت چمن ویلا میباشد که در زمان کوتاهی سطح سبزینه را فراهم میکند

 

کاشت چمن نشایی
کاشت چمن نشایی
نشا چمن
نشا چمن
نشا چمن
نشا چمن

نگهداری چمن:

برای داشتن یک چمن خوب باید به خوبی ازآن مراقبت کرد. یک برنامه حفظ و نگهداری که به خوبی طراحی شده و به خوبی اجرا شود شامل :     چمن زنی، آبیاری، کنترل فشردگی خاک و لایه کاهبرگ و نیز کوددهی است که باعث ایجاد یک چمنزار سبز و زیبا می شـود.
یکی از ضروری ترین شرایط برای حفاظت مناسب از گیاه، کوددهی به میزان کافی است تا رشد و نمو برگها، ریشه ها و سـایر قسـمتهای
گیاه به نحو ایده آل تضمین شود

زمان کوددهی چمن:

قبل از کاشت بذر، تکه ها، قطعه ها و استولون های چمن، کود را به خـاک اضـافه کنیـد . توصـیه ای کـه معمـولاً بـرای کوددهی قبل از کاشت به طور متوسط برای خاکهای شبیه به مناطق گرم و خشک ونیمه خشک می شود این است که برای هـر صـد متـر مربع خاک ۶ کیلوگرم سولفات، فسفات آمونیوم  اضافه کنید بطوریکه با ۱۵ – ۱۰ سانتیمتر از لایه بالایی خاک مخلوط شود.

کوددهی چمن
کوددهی چمن

تشخیص مشکلات چمن:(برطرف کردن مشکلات چمن حیاط و چمن ویلا)

برای تشخیص نواحی مشکل دار هفته ای یکبار یا درست قبل از هر نوبت چمن زنی، چمن را بررسی کنید. همزمان به علفهای هرز نیزباید توجه نمود. یک توده چمن انبوه نشانه سلامت چمن و مانع رشد بسیاری از علفهای هرز است، پـس رشـد فـراوان علفهـای هـرز نشانه عدم سلامت چمن و احتمال وجود سایر آفات است. چمن تازه بسیار آسیب پذیر است و مقدار آب و کود مورد نیاز آن با چمـن کهنه تفاوت دارد.

چمن زنی:

برای داشتن یک محوطه چمن زیبا و عالی علاوه بر فعالیت هائی نظیر آبیاری و کوددهی چمن زنی مناسب نیز لازم است. چیدن چمن در ارتفاع و به دفعات مناسب ضمن تکمیل رشد چمن باعث ایجاد چمن انبوه و یکدست می شود کـه علفهـای هـرز در آن نمـی روینـد ومحوطه چمن برای استفاده مناسب حفظ می شود.

چمن زنی با ماشین
چمن زنی با ماشین

اگر چمن خیلی کوتاه چیده شود، باعث نازک شدن پوشش چمن و ازدیاد علفهای هرز شده، چمن را مستعد حمله آفات نموده و احتمالاً پس از مدتی باعث از بین رفتن چمن می شود. اگر چمن خیلی بلند چیـده شـود تـوده ای ناموزون و زشت به وجود می آورد که به ایجاد لایه کاهبرگ، یک لایه اسفنجی از بقایای گیاهان، کمک می کند.

چمن زنی
چمن زنی

تعـداد دفعـات چمـن زنی به اندازه ارتفاع چمن در حفظ و نگهداری یک چمن سالم موثر است و باید با توجه به میزان رشد گیاه تعیین شود که به نوبه خود به شرایط آب و هوائی و برنامه نگهداری چمن بستگی دارد.

نکات دیگری درباره چمن زنی:

– در جائی که چند گونه چمن وجود دارد چمن را متناسب با گونه غالب یا مطلوب ترین نوع آن بچینید .
– چمن خیس را نچینید، به تیغه های چمن زن می چسبد و آن را کند می کند.
– برای جلوگیری از ناهموار شدن زمین (ایجاد موج) می بایست هر چند وقت یکبار جهت چمن زنی را تغییر دهید .
– تیغه های چمن زن را بطور مرتب تیز کنید. چمن زن های کند به خاطر باقی گذاشتن چمن های له شده یا بریده نشده ظاهر ژولیـده
و نامرتبی به چمن می دهد و چمن آسیب دیده نسبت به بیماری حساس تر است (سر چمن ریش ریش شده و خشک می گردد ).

نکات ثانویه چمن زنی:

– ارتفاع برش را به صورت ناگهانی یا به میزان زیاد تغییر ندهید. اگر چمن، خیلی بلند شده باشد برای مـدتی تعـداد دفعـات چمـن
زنی را بیشتر کنید و به تدریج با پیروی از قانون ۱/۳ ارتفاع برش های متوالی را کاهش دهید تا مجدداً ارتفاع چمن بـه میـزان متناسـب
برسد.
– از آنجائیکه چمن زدن باعث وارد آمدن فشار بر چمن می شود در شرایط آب و هوائی پرتنش یا زمانی که چمن خشک اسـت آن را
نچینید (. مثلا در شرایط حداکثر گرمای هوا در تابستان (اواسط تیر تـا اواسـط مـرداد ) رشـد چمـن محـدود بـوده و حـد اقل چمـن زنـی
می بایست انجام پذیرد.
– چمن زیر سایه را کمی بلندتر و کمتر از آنچه که معمولاً برای آن گونه چمن توصیه می شود بچینیـد . سـایه باعـث کـاهش فتوسـنتز
می شود و اگر چمن کمی بلندتر چیده شود سطح برگ بیشتر می شود و کمبود میزان نور جبران می شود.

کاهبرگ زدایی چمن:

لایه کاهبرگ چیست؟

لایه ای متشکل از ساقه ها، ساقه های رونده، ساقه های زیر زمینی، ریشه ها و آشغالهایی می باشد که بین سطح خاک و پوشش چمن انباشته
شده اند. این لایه مکان مناسبی برای مخفی شدن حشرات است و از رسیدن آب به خاک جلوگیری می کند .کنترل لایه کاهبرگ یکی از مهمترین اقدامات در نگهداری و مراقبت از چمن است. با حذف این لایه آب و کود سریعتر جذب می شود و از شیوع بیماریها و حشرات جلوگیری می شود.

کاهبرگ چمن
کاهبرگ چمن
کاهبرگ زدایی چمن
کاهبرگ زدایی چمن

هوادهی چمن :

چمن های رشد کرده در خاکهای رسی یا چمن هایی که در معرض آمد و شد زیـاد افـراد می باشند.

براحتی فشرده و متراکم می شوند . در این شرایط نفوذ آب و مواد غذایی به درون خاک به دلیل فشردگی خاک یا وجود لایه کاهبرگ با مشکل مواجه میشـود و لکـه هـای عاری از چمن و برهنه به تدریج ظاهر شده و چمـن سرسـبزی و شـادابی خـود را از دسـت میدهد. هوادهی، یک روش سـاده ایجـاد منافـذ و سـوراخ هـایی درون چمـن مـی باشـد تـااکسیژن، رطوبت و عناصر غذایی بتوانند به درون خاک نفوذ کنند و سلامتی و شادابی را به گیاه باز گرداند.

هوادهی چمن
هوادهی چمن
هوادهی چمن
هوادهی چمن

خاک دهی چمن :

خاک دهی چمن شامل کاربرد لایه نازکی از خاک بر روی سطح چمن است . بعد از هوادهی به طور معمـول خـاک دهـی انجـام میشـود وهدف اصلی آن بهبود بافت خاک می باشد .  معمـولا اینکـار بـرای تسـطیح چمـن و ترمیم مناطق آسیب دیده و پر کردن سوراخهای ایجاد شده در عمل تهویه انجام می شود . نسبت خاک به کود ۳به۱ می باشد .

 

خاک و کود دهی چمن
خاک و کود دهی چمن
خاک و کود دهی چمن
خاک و کود دهی چمن
۳۱ تیر ۱۳۹۴
طراحی محوطه و فضای سبز

طراحی فضای سبزشهری،فضای سبز باغ و ویلا،فضای سبز مشهد،فضای سبز حیاط،

ضرورت توسعه فضای سبز

توسعه و گسترش فضای سبز با توجه به گسترش روزافـزون جععیـت و سـاخت و سـازهای شـهری و نیـاز ضروری انسانها به فضای سبز برای ایجاد تعادل اجتماعی، جسمانی و روحی، امری مهم وحیـاتی بـه شـعار میآید.در کشوری مثلایران که بیشتر مناطق آن در کمربند خشک جهان واقع شده، شهرها برای مقابله با آلودگیهای صوتی ، همچنین کاهش استرسهای محیطی بیشتر ازهر نقطه دیگری به فضای سبز نیاز دارند.فضای سبز به عنوان جزئی از بافت شهرها و و ویلا ها ضرورت یافته و نمیتـوان آنرا جدا از نیازهای جامعه شهری دانست.

تعریف طراحی فضای سبز:

طراحی فضای سبز به منزله ی تخصصی حرفه ای است که مواردی همچون: تحلیل، برنامه ریزی، طراحی، مدیریت و نظارت بـر محیطهای طبیعی و انسان ساخت را در بر میگیرد. متخصصان این رشته، در همکاری با سایر حرفه ها از جمله: معماری، برنامه ریزی شهری و مهندسی عمران، میتوانند ایفا کننده ی نقش مهمی در حمایت از محیط زیست باشـند و ایـن کـار را بـا طراحـی و اجـرای پروژه هایی به منظور برآوردن نیازهای انسانی و زیست محیطی انجام دهند.

 انواع فضای سبز شهری

-فضای سبز خطی

فضاهای سبز خطی، در برگیرنده ی فضاهای سبز معابر و کمربندهای سبز هستند.

 کمربندهای سبز

این کمربندها از تودههای خطی سبز تشکیل شدهاند که در اطراف شهرها احداث میشوند. این کمربند سبز، به تثبیت شکل شـهر جلوگیری از تجاوز شهر به حریمهای خارج از آن کمک میکند؛ ضمن اینکه میتواند عهده دار وظـایف زیـست محیطـی، از جملـه بادشکن (در شهرهای در معرض وزش باد شدید) و یا کاهندگی آلودگیهای صدا و صوت نیز باشد. در کتاب «مبانی معماری فـضایسبز شهری»، به نوعی از این کمربندها که حدود مناطق را در شهر تعیین میکنند، نیز اشاره شده است.

-فضای سبز معابر

فضای سبز معابر، براساس نوع معبر، میتواند مورد بررسی قرار گیرد و به دو دسته ی گذرگاهها و میدانها تقسیم میشود

ویژگیهای معماری شناسی گیاهان درفضای سبز:

گیاهان در معماری فضای سبز، به عنوان مصالح طراحی و فضاسازی به کار گرفتـه مـیشـوند. گیاهـان مـیتواننـد بـا توجـه بـه خصوصیتهای خاص ناشی از شکل و حجم انفرادی یا انبوه خود، به عنوان یک فرم معماری مـوثر در سـاختن فـضا سـهیم باشـند .
گیاهان میتوانند به صورتهای دیوار، سقف و کف به کار گرفته شوند.
گیاهان با خصوصیاتی که از آنها برخوردارند، نقشهای زیر را برعهده دارند:

ایجاد حصار:
محصور کردن فضا نخستین اصل حاکم بر طراحی مکانهای شهری است. به طـوری کـه اگـر فـضا بـه خـوبی محـصور نـشود،نمیتواند به یک مکان جذاب تبدیل شود.

کنترل دید:
گیاهان فضا را محدود و از اشراف نامطلوب ممانعت می کنند. گیاهان میتوانند با ایجاد پرده هایی، دیدهای نـامطلوب را بپوشـانند.همچنین، گیاهان میتوانند دید را به سمت عناصر مطلوب هدایت کنند.

ممانعت حرکت:
گیاهان میتوانند در کنترل عبور و مرور دخالت داشته باشند. در یک فضای سبز، میتوان مسیر را بـه زیبـایی بـا کمـک گیاهـانمسدود کرد. همچنین، گیاهان با تعریف لبه ها مسیر حرکت را مشخص میکنند و مانع میشوند که افراد از قسمتهای دیگر اسـتفاده کنند.

تقسیم فضا:
تقسیم فضا مهمترین ویژگی گیاهان در طراحی فضاهای سبز است. گیاهان میتوانند یک فضای ساده را به چندین فضای متنوعکوچکتر تقسیم کنند. همچنین، گیاهان در اثر تفاوت در گونه، فاصله ی کاشت و ارتفاع، تاثیرهای گوناگونی بر فضا میگذارد.

انتخاب گیاهان در فضای سبز

برای انتخاب گیاهان، در مرحله ی اول، لازم است نیازهای عملکردی طراحی مشخص شود. بهعنوان مثال، باید تعیـین شـود کـه توده ی گیاهان مورد نظر، برای اهداف حفاظتی به کار برده میشوند یا اهداف تزیینی و اکولوژیکی. پس از این مرحله، ضـروری اسـت که به نیازهای طبیعی و رویشگاهی گیاهان دقت شود.  از آنجا که مهیا کردن شرایط زیستی گیاهان، به طور غیرطبیعی، بسیار هزینه بر و عملاً غیر ممکن است، باید گیاهانی که برای یک منطقه انتخاب میشوند، به طور طبیعی با آن منطقه سازگاری داشته باشند.

Call Now Buttonتماس