چمن کاری نشایی

چگونه چمن کاری کنیم؟اصول مدیریت و نگهداری چمن،کاشت چمن

مقدمه :

چمن و چمن کاری یکی از اجزای اصلی و ضروری در اغلب پارکها و فضای سـبز بـه شـمار مـی رود و در طراحـی و ایجـاد فضای سبز نقش مهمی را ایفا می کند و همانند یک زمینه مناسب در یک تابلوی نقاشی است که با انواع درختچه های زینتی و گلها مزین شده باشد. چمن مانند تمام گیاهان سبز دیگر در تولید اکسیژن محیط موثر است . هوا را تمیز کـرده و گرد و غبار محیط را کاهش می دهد و از فرسـایش خـا ک جلـوگیری کـرده و تبخیـر شـدید آب از سـطح زمـین را کاهش می دهد .

چمن
چمن

برای چمن کاری باغ یا چمن کاری ویلا و… مراحل زیر باید انجام گردد

آماده سازی بستر چمن کاری:

عملیات آماده سازی زمین چمن کاری شامل موارد زیر است:

آماده سازی بستر چمن
آماده سازی بستر چمن

١ تهیه خاک مناسب چمن کاری :

مناسبترین خاک برای کشت چمن مخلوطی از خاک رسی –شنی می باشد . در خاکهای شـنی بـه علـت نفـوذ پـذیری زیاد آب توسط خاک و زهکشی سریع آب به سرعت از دسترس ریشه چمن خارج شده و باعث زردشـدن چمـن مـیشود . خاکهای رسی نیز به سرعت سله بسته و باعث توقف رشد و نمو چمن می شود. زمین چمنکاری باید نرم و کاملا مسطح و هموار باشد.

٢ خاکبرداری :

اگر زمین چمنکاری دارای خاک مناسبی برای کشت چمن نباشد ، باید بسته به وضعیت زمین ، خاک را تـا عمـق ۳۰ سانتیمتر خاکبرداری نمود.

آماده سازی بستر چمن
آماده سازی بستر چمن

٣- خاکریزی :

در صورت نیاز می توان خاک مناسب چمنکاری را که خاک رسی – شنی است تهیه و به ضخامت حدود ۳۰ سانتیمتر به زمین افزوده و آن را بطور یکنواخت در تمام سطح زمین پخش کرد.

 ۴ -شخم زدن زمین :

مهمترین نکته در تهیه زمین چمن عملیات شخم زدن زمین است . خاک زمین چمنکاری بایـد بطـور یکنواخـت شـخم زده شود . برای نرم کردن خاک ، باید زمین را توسط تیلر شخم زد .

۵-غلطک زدن :

غلطک زدن باعث می شود ریشه های چمن بهتر رشد کرده و براحتی پنجه بزنند . غلطک زدن یکبار قبل از کشت بذر و یکبار پس از کشت انجام می شود ، معمولا پس از اولین چمنزنی نیز برای اینکه ریشـه هـای چمـن بخـوبی در زمـین مستقر شوند غلطک زدن مجددا انجام می شود.

غلطک زنی چمن
غلطک زنی چمن

کاشت چمن:

کاشت چمن عموما به دوصورت بذری و نشایی انجام میگردد(چمن کاری ارزان)

۱-کاشت چمن بذری :(چمن کاری به صورت بذری)

میزان بذر لازم برای چمنکاری بستگی به درشتی و ریزی و قوه نامیه بذر و نیز درجه خلوص آن دارد .

کاشت چمن بذری
کاشت چمن بذری

تذکر ١ : در صورتیکه کاشت در فصل پائیز و بهار صورت پذیرد پوشش بذر شامل کود کمپوسـت ( خـاک بـرگ ، )کود پوسیده گاوی و شن سیاه به نسبت ۱-۱-۲ می باشد .
تذکر ٢ : پوشش بذر در فصل تابستان از کود پوسیده دامی ترجیحا پهن اسـبی مـی بایسـت اسـت فاده گـردد . در منـاطق بادخیز ترکیبی از پهن اسبی با شن سیاه ضروری است

کاشت چمن نشایی:(چمن کاری به صورت نشایی)

به کاشت چمن از طریق قطعات آماده چمن در زمین اصلی کاشت چمن به صورت نشایی گویند.این روش مناسب برای کاشت چمن باغ و کاشت چمن ویلا میباشد که در زمان کوتاهی سطح سبزینه را فراهم میکند

 

کاشت چمن نشایی
کاشت چمن نشایی
نشا چمن
نشا چمن
نشا چمن
نشا چمن

نگهداری چمن:

برای داشتن یک چمن خوب باید به خوبی ازآن مراقبت کرد. یک برنامه حفظ و نگهداری که به خوبی طراحی شده و به خوبی اجرا شود شامل :     چمن زنی، آبیاری، کنترل فشردگی خاک و لایه کاهبرگ و نیز کوددهی است که باعث ایجاد یک چمنزار سبز و زیبا می شـود.
یکی از ضروری ترین شرایط برای حفاظت مناسب از گیاه، کوددهی به میزان کافی است تا رشد و نمو برگها، ریشه ها و سـایر قسـمتهای
گیاه به نحو ایده آل تضمین شود

زمان کوددهی چمن:

قبل از کاشت بذر، تکه ها، قطعه ها و استولون های چمن، کود را به خـاک اضـافه کنیـد . توصـیه ای کـه معمـولاً بـرای کوددهی قبل از کاشت به طور متوسط برای خاکهای شبیه به مناطق گرم و خشک ونیمه خشک می شود این است که برای هـر صـد متـر مربع خاک ۶ کیلوگرم سولفات، فسفات آمونیوم  اضافه کنید بطوریکه با ۱۵ – ۱۰ سانتیمتر از لایه بالایی خاک مخلوط شود.

کوددهی چمن
کوددهی چمن

تشخیص مشکلات چمن:(برطرف کردن مشکلات چمن حیاط و چمن ویلا)

برای تشخیص نواحی مشکل دار هفته ای یکبار یا درست قبل از هر نوبت چمن زنی، چمن را بررسی کنید. همزمان به علفهای هرز نیزباید توجه نمود. یک توده چمن انبوه نشانه سلامت چمن و مانع رشد بسیاری از علفهای هرز است، پـس رشـد فـراوان علفهـای هـرز نشانه عدم سلامت چمن و احتمال وجود سایر آفات است. چمن تازه بسیار آسیب پذیر است و مقدار آب و کود مورد نیاز آن با چمـن کهنه تفاوت دارد.

چمن زنی:

برای داشتن یک محوطه چمن زیبا و عالی علاوه بر فعالیت هائی نظیر آبیاری و کوددهی چمن زنی مناسب نیز لازم است. چیدن چمن در ارتفاع و به دفعات مناسب ضمن تکمیل رشد چمن باعث ایجاد چمن انبوه و یکدست می شود کـه علفهـای هـرز در آن نمـی روینـد ومحوطه چمن برای استفاده مناسب حفظ می شود.

چمن زنی با ماشین
چمن زنی با ماشین

اگر چمن خیلی کوتاه چیده شود، باعث نازک شدن پوشش چمن و ازدیاد علفهای هرز شده، چمن را مستعد حمله آفات نموده و احتمالاً پس از مدتی باعث از بین رفتن چمن می شود. اگر چمن خیلی بلند چیـده شـود تـوده ای ناموزون و زشت به وجود می آورد که به ایجاد لایه کاهبرگ، یک لایه اسفنجی از بقایای گیاهان، کمک می کند.

چمن زنی
چمن زنی

تعـداد دفعـات چمـن زنی به اندازه ارتفاع چمن در حفظ و نگهداری یک چمن سالم موثر است و باید با توجه به میزان رشد گیاه تعیین شود که به نوبه خود به شرایط آب و هوائی و برنامه نگهداری چمن بستگی دارد.

نکات دیگری درباره چمن زنی:

– در جائی که چند گونه چمن وجود دارد چمن را متناسب با گونه غالب یا مطلوب ترین نوع آن بچینید .
– چمن خیس را نچینید، به تیغه های چمن زن می چسبد و آن را کند می کند.
– برای جلوگیری از ناهموار شدن زمین (ایجاد موج) می بایست هر چند وقت یکبار جهت چمن زنی را تغییر دهید .
– تیغه های چمن زن را بطور مرتب تیز کنید. چمن زن های کند به خاطر باقی گذاشتن چمن های له شده یا بریده نشده ظاهر ژولیـده
و نامرتبی به چمن می دهد و چمن آسیب دیده نسبت به بیماری حساس تر است (سر چمن ریش ریش شده و خشک می گردد ).

نکات ثانویه چمن زنی:

– ارتفاع برش را به صورت ناگهانی یا به میزان زیاد تغییر ندهید. اگر چمن، خیلی بلند شده باشد برای مـدتی تعـداد دفعـات چمـن
زنی را بیشتر کنید و به تدریج با پیروی از قانون ۱/۳ ارتفاع برش های متوالی را کاهش دهید تا مجدداً ارتفاع چمن بـه میـزان متناسـب
برسد.
– از آنجائیکه چمن زدن باعث وارد آمدن فشار بر چمن می شود در شرایط آب و هوائی پرتنش یا زمانی که چمن خشک اسـت آن را
نچینید (. مثلا در شرایط حداکثر گرمای هوا در تابستان (اواسط تیر تـا اواسـط مـرداد ) رشـد چمـن محـدود بـوده و حـد اقل چمـن زنـی
می بایست انجام پذیرد.
– چمن زیر سایه را کمی بلندتر و کمتر از آنچه که معمولاً برای آن گونه چمن توصیه می شود بچینیـد . سـایه باعـث کـاهش فتوسـنتز
می شود و اگر چمن کمی بلندتر چیده شود سطح برگ بیشتر می شود و کمبود میزان نور جبران می شود.

کاهبرگ زدایی چمن:

لایه کاهبرگ چیست؟

لایه ای متشکل از ساقه ها، ساقه های رونده، ساقه های زیر زمینی، ریشه ها و آشغالهایی می باشد که بین سطح خاک و پوشش چمن انباشته
شده اند. این لایه مکان مناسبی برای مخفی شدن حشرات است و از رسیدن آب به خاک جلوگیری می کند .کنترل لایه کاهبرگ یکی از مهمترین اقدامات در نگهداری و مراقبت از چمن است. با حذف این لایه آب و کود سریعتر جذب می شود و از شیوع بیماریها و حشرات جلوگیری می شود.

کاهبرگ چمن
کاهبرگ چمن
کاهبرگ زدایی چمن
کاهبرگ زدایی چمن

هوادهی چمن :

چمن های رشد کرده در خاکهای رسی یا چمن هایی که در معرض آمد و شد زیـاد افـراد می باشند.

براحتی فشرده و متراکم می شوند . در این شرایط نفوذ آب و مواد غذایی به درون خاک به دلیل فشردگی خاک یا وجود لایه کاهبرگ با مشکل مواجه میشـود و لکـه هـای عاری از چمن و برهنه به تدریج ظاهر شده و چمـن سرسـبزی و شـادابی خـود را از دسـت میدهد. هوادهی، یک روش سـاده ایجـاد منافـذ و سـوراخ هـایی درون چمـن مـی باشـد تـااکسیژن، رطوبت و عناصر غذایی بتوانند به درون خاک نفوذ کنند و سلامتی و شادابی را به گیاه باز گرداند.

هوادهی چمن
هوادهی چمن
هوادهی چمن
هوادهی چمن

خاک دهی چمن :

خاک دهی چمن شامل کاربرد لایه نازکی از خاک بر روی سطح چمن است . بعد از هوادهی به طور معمـول خـاک دهـی انجـام میشـود وهدف اصلی آن بهبود بافت خاک می باشد .  معمـولا اینکـار بـرای تسـطیح چمـن و ترمیم مناطق آسیب دیده و پر کردن سوراخهای ایجاد شده در عمل تهویه انجام می شود . نسبت خاک به کود ۳به۱ می باشد .

 

خاک و کود دهی چمن
خاک و کود دهی چمن
خاک و کود دهی چمن
خاک و کود دهی چمن