قطع درختان،هرس زمستانه و هرس فرم دهی درختان همیشه سبز،هرس درختان میوه

هرس چیست؟(هرس درختان،هرس زمستانه،هرس فرم دهی،هرس درختان میوه)

علم و هنر قطع کامل یا جزیی اندام های مختلف گیاه به منظور تحت تاثیر قرار دادن و هدایت مسیر رشد و باروری گیاه است.

هرس
هرس

هدف هرس:

تولید یک سطح سبزینه مطلوب و ایجاد تعادل بین رشد رویشی و زایشی گیاه است.

دلایل و فواید هرس:

حذف سرشاخه های مزاحم، خشک شده، آفت زده و بیمار و شکسته جهت حفظ و تامین سالمت گیاه.
ایجاد شرایط مناسب جهت ورود نور و هوا.
ایجاد شکل ویژه درشاخساره گیاه جهت شکل سازی گیاهان جهت تزئین.
ایجاد تعادل بین شاخساره و ریشه.
جوان ساختن درختان مسن از طریق حذف شاخه های پیر و وادار کردن درخت به تولید شاخه های جدید.
محدودکردن رشد و کوتاه ساختن برای تسهیل عملیاتی مانند سمپاشی و برداشت و زینت بخشیدن به درخت.

زمان انجام هرس:

هرس درختان خزان پذیر:

زمان انجام هرس زمستانه در هنگام رکود یا خواب زمستانه گیاه میباشد که به آن هرس سیاه یا زمستانه نیز اطلاق میگردد.

هرس سیاه یا هرس زمستانه
هرس سیاه یا هرس زمستانه

هرس درختان پهن برگ همیشه سبز:

فصل بهار در هنگام فعالیت گیاهاین هرس عمدتا شامل هرس های فرم دهی همیشه سبزان میباشد

هرس فرم
هرس فرم

هرس درختانی که شیرابه تولید می کنند:

در اواخر پاییز یا اوایل زمستان مانند مو وانجیر

 

هرس سبز:

هرس سبز به هرسی اطلاق میگردد که در آن عمدتا شاخه های سبز گیاه به منظور حفظ تعادل حذف میگردد این عملیات عمدتا در درختان پر رشد مثل توت و انگور و… انجام میگردد.

هرس سبز

اصول هرس درختان:

*سطح ایجاد برش در پایین ترین قسمت شاخه و بصورت صاف و بدون زایده انجام شود.
*اگر گیاهی چند سال هرس نشده بایستی از هرس شدید جلوگیری و بلکه بصورت تدریجی صورت پذیرد.
*در زمان هرس شاخه هایی که زاویه بسته تری را با تنه یا شاخه اصلی می سازند حذف شوند چون تحمل فشار زیاد را
ندارند.
*در انشعابات دو شاخه ای انشعاباتی که دارای دو شاخه هم قطر هستند بدلیل ضعیف تر بودن حذف و انشعابات دارای شاخه
های نامساوی حفظ شوند.
*شاخه های بسیار ضخیم را با کمک سه برش حذف می نماییم زیرا در اثر سنگینی شاخه مقداری از پوست نیز کنده شده و
مکان مناسبی برای رشد و نمو میکرو ارگانیزم ها مهیا می گردد.

هرس درختان میوه:

هرس درختان میوه امری مهم و متغیر از هرس معمول درختان میباشد چرا که در این نوع هرس بایستی شناخت کامل در خصوص نوع درخت و نیز انواع شاخه های موجود در درختان (شاخه های ثمری و غیر ثمری) را دارا بود در غیر اینصورت هرس موجب ایجاد خسارت در درختان و کاهش شدید باردهی خواهد شد.

به منظور انجام یک هرس موفقیت آمیز، ابتدا باید با انواع شاخه بارده و نیز شاخه هایی که در آینده به بار میروند، آشنا شد تا بتوان نسبت به حفظ و تقویت آن اقدام نمود.

انواع شاخه در درختان سیب و گلابی به شرح زیر است:

دارد یا میخچه:

شاخه های کوچکی به طول چند میلیمتر تا چند سانتیمتر )در سیب به طول ۱تا۴/۱سانتیمتر ( هستند که منتهی به یک جوانه چوب بوده و تحت شرایط مناسب میتوانند تبدیل به لامبوردگردند.
لامبورد:

شاخه کوچکی به طول چند میلیمتر تا چند سانتیمتر )در سیب به طول ۴/۰تا۰ سانتیمتر( است که قسمت انتهای آن به یک جوانه گل ختم میشود. در بعضی از ارقام جوانه جانبی معمولا تبدیل به میخچه شده و بعدا به لامبورد تکامل پیدا میکند، ولی در بعضی ارقام و تحت شرایط مناسب جوانه جانبی میتواند مستقیماً به لامبورد تبدیل شود.

دارد و لامبورد
دارد و لامبورد

براندی:

شاخهای کوچک و قابل انعطاف که به طول ۰۶ سانتی متر نیز میرسد. در انتهای براندی جوانهای قرار دارد که اگر حاوی گل باشد، براندی تاجدار و اگر فقط حاوی برگ باشد، براندی ساده نامیده میشود.

نرک یا گورمان:

شاخه هایی هستند با رشد بسیار قوی که تا چندین سال میوه دهی ندارند و موجب تضعیف شاخه های اطراف خود میشوند. هرس شدید در درختان مسن باعث تولید نرکهای زیاد میشود.

بورس:

قسمت متورم و گوشتی است که در محل اتصال دم میوه به شاخه ایجاد میشود. این امر در اثر تجمع مواد غذایی ایجاد میشود. بر روی یک بورس میتواند جوانه چوب ساده، میخچه، المبورد و حتی براندی تشکیل شود.

قطع درختان:

به عملیاتی که طی آن یک درخت قطع میگردد عملیات قطاعی اطلاق میشود این عملیات به منظور حذف درختان خشک یا نابجا و یا درختان خطری انجام میگردد.

در صورتی که درختان بیمار یا آفت زده در باغ موجود میباشد حتما میبایست نسبت به قطع آن اقدام گردد چرا که درغیر اینصورت موجب گسترش آفات و بیماری هامیگردد.

قطع درخت
قطع درخت

باید توجه داشت عملیات قطع درختان باید توسط نیروهای زبده و فنی انجام گردد درغیر اینصورت منجربه بروز حادثه خواهد گردید