طراحی محوطه و فضای سبز

طراحی فضای سبزشهری،فضای سبز باغ و ویلا،فضای سبز مشهد،فضای سبز حیاط،

ضرورت توسعه فضای سبز

توسعه و گسترش فضای سبز با توجه به گسترش روزافـزون جععیـت و سـاخت و سـازهای شـهری و نیـاز ضروری انسانها به فضای سبز برای ایجاد تعادل اجتماعی، جسمانی و روحی، امری مهم وحیـاتی بـه شـعار میآید.در کشوری مثلایران که بیشتر مناطق آن در کمربند خشک جهان واقع شده، شهرها برای مقابله با آلودگیهای صوتی ، همچنین کاهش استرسهای محیطی بیشتر ازهر نقطه دیگری به فضای سبز نیاز دارند.فضای سبز به عنوان جزئی از بافت شهرها و و ویلا ها ضرورت یافته و نمیتـوان آنرا جدا از نیازهای جامعه شهری دانست.

تعریف طراحی فضای سبز:

طراحی فضای سبز به منزله ی تخصصی حرفه ای است که مواردی همچون: تحلیل، برنامه ریزی، طراحی، مدیریت و نظارت بـر محیطهای طبیعی و انسان ساخت را در بر میگیرد. متخصصان این رشته، در همکاری با سایر حرفه ها از جمله: معماری، برنامه ریزی شهری و مهندسی عمران، میتوانند ایفا کننده ی نقش مهمی در حمایت از محیط زیست باشـند و ایـن کـار را بـا طراحـی و اجـرای پروژه هایی به منظور برآوردن نیازهای انسانی و زیست محیطی انجام دهند.

 انواع فضای سبز شهری

-فضای سبز خطی

فضاهای سبز خطی، در برگیرنده ی فضاهای سبز معابر و کمربندهای سبز هستند.

 کمربندهای سبز

این کمربندها از تودههای خطی سبز تشکیل شدهاند که در اطراف شهرها احداث میشوند. این کمربند سبز، به تثبیت شکل شـهر جلوگیری از تجاوز شهر به حریمهای خارج از آن کمک میکند؛ ضمن اینکه میتواند عهده دار وظـایف زیـست محیطـی، از جملـه بادشکن (در شهرهای در معرض وزش باد شدید) و یا کاهندگی آلودگیهای صدا و صوت نیز باشد. در کتاب «مبانی معماری فـضایسبز شهری»، به نوعی از این کمربندها که حدود مناطق را در شهر تعیین میکنند، نیز اشاره شده است.

-فضای سبز معابر

فضای سبز معابر، براساس نوع معبر، میتواند مورد بررسی قرار گیرد و به دو دسته ی گذرگاهها و میدانها تقسیم میشود

ویژگیهای معماری شناسی گیاهان درفضای سبز:

گیاهان در معماری فضای سبز، به عنوان مصالح طراحی و فضاسازی به کار گرفتـه مـیشـوند. گیاهـان مـیتواننـد بـا توجـه بـه خصوصیتهای خاص ناشی از شکل و حجم انفرادی یا انبوه خود، به عنوان یک فرم معماری مـوثر در سـاختن فـضا سـهیم باشـند .
گیاهان میتوانند به صورتهای دیوار، سقف و کف به کار گرفته شوند.
گیاهان با خصوصیاتی که از آنها برخوردارند، نقشهای زیر را برعهده دارند:

ایجاد حصار:
محصور کردن فضا نخستین اصل حاکم بر طراحی مکانهای شهری است. به طـوری کـه اگـر فـضا بـه خـوبی محـصور نـشود،نمیتواند به یک مکان جذاب تبدیل شود.

کنترل دید:
گیاهان فضا را محدود و از اشراف نامطلوب ممانعت می کنند. گیاهان میتوانند با ایجاد پرده هایی، دیدهای نـامطلوب را بپوشـانند.همچنین، گیاهان میتوانند دید را به سمت عناصر مطلوب هدایت کنند.

ممانعت حرکت:
گیاهان میتوانند در کنترل عبور و مرور دخالت داشته باشند. در یک فضای سبز، میتوان مسیر را بـه زیبـایی بـا کمـک گیاهـانمسدود کرد. همچنین، گیاهان با تعریف لبه ها مسیر حرکت را مشخص میکنند و مانع میشوند که افراد از قسمتهای دیگر اسـتفاده کنند.

تقسیم فضا:
تقسیم فضا مهمترین ویژگی گیاهان در طراحی فضاهای سبز است. گیاهان میتوانند یک فضای ساده را به چندین فضای متنوعکوچکتر تقسیم کنند. همچنین، گیاهان در اثر تفاوت در گونه، فاصله ی کاشت و ارتفاع، تاثیرهای گوناگونی بر فضا میگذارد.

انتخاب گیاهان در فضای سبز

برای انتخاب گیاهان، در مرحله ی اول، لازم است نیازهای عملکردی طراحی مشخص شود. بهعنوان مثال، باید تعیـین شـود کـه توده ی گیاهان مورد نظر، برای اهداف حفاظتی به کار برده میشوند یا اهداف تزیینی و اکولوژیکی. پس از این مرحله، ضـروری اسـت که به نیازهای طبیعی و رویشگاهی گیاهان دقت شود.  از آنجا که مهیا کردن شرایط زیستی گیاهان، به طور غیرطبیعی، بسیار هزینه بر و عملاً غیر ممکن است، باید گیاهانی که برای یک منطقه انتخاب میشوند، به طور طبیعی با آن منطقه سازگاری داشته باشند.