پیوند زدن درخت چیست؟چگونه پیوند بزنیم؟چه وقت باید پیوند زد؟

پیوند در لغت بدین معنی است که طی آن قسمتی از یک گیاه را روی گیاه دیگر طوری قرار می دهند که آندو پس از مدتی با یکدیگر جوش می خورند. به طوری که گیاه حاصل از اتحاد آنها می تواند به صورت یک گیاه مستقل به رشد و نمو خود ادامه دهد.

پیوند زدن درخت
پیوند زدن درخت

از نظر باغبانی ، قسمتی را که بخشهای هوایی یک گیاه پیوند شده را بوجود میآورد،پیوندک یا فرازیست و بخش دیگر که رشد گیاه را شامل میشود، پایه یا فروزیست مینامند. بدون تردید هر قدر این دو قسمت از نظر صفات ژنتیکی مشابه و از لحاظ گیاه شناسی دارای خویشاوندی نزدیکتری باشد به همان نسبت جوش خوردن بافتها در پیوندگاه آسانتر و پایداری پیوند مطمئن تر است.

بطور مثال گیاهان خانواده رزاسه مانند سیب ،گلابی،به و… راحت تر روی هم پیوند میخورند.

پیوند زدن

هدف از پیوند زدن چیست؟

پیوند زدن درختان میوه اغلب با هدف افزایش توان باردهی درخت و بهبود کمی و کیفی محصول انجام میشود. با وجود این تعویض ساختار رویشی و باردهی درخت ،تنظیم گرده افشانی در باغ ، استفاده از ویژگیهای پایه های پیوندی به منظور دسترسی به گیاهان کوتاه قد و بسیار قوی انجام میگردد.

پیوند زنی

انواع مختلف مهم پیوندها:

پیوندهای جوانه شامل: پیوند سپری)

پیوند T یاT برعکس

پیوند تی یا شکمی

پیوند وصله ای(گردو)

پیوند گردو وصله ای
پیوند گردو وصله ای

پیوند لوله ای(پسته)

پیوند پسته لوله ای

 

پیوند اسکنه ای یا شکافی

پیوند اسکنه

پیوند نیمانیم

پیوند نیمانیم

سایر پیوند های غیر مرسوم

پیوند مجاورتی انتهایی
پیوند مجاورتی جانبی
پیوند مجاورتی کمانی