دیوار سبز (فضای سبز عمودی):

فناوری نوینی است که امروزه جایگاه خود را به آرامی در شهر های معاصر و مترقی جهان پیدا میکند. دیوار سبز به دیواری گفته میشود که به صورت سازه مستقل و یا بخشی از یک ساختمان با پوشش گیاهی پوشانده شده باشد.

دیوار سبز یا گرین وال
دیوار سبز یا گرین وال

در دنیـای صنعتـی امـروز آلودگـی هـوا و محیـط زیسـت از معضلـات دائمـی اسـت، کـه یکـی از راههــای کاهــش آلودگــی اســتفاده از دیــوار ســبز یــا بــاغ هــای عمــودی در طراحــی ســاختمان اســت.از آنجـا کـه خانـه هـای امـروزی بـه فضاهـای کوچـک محـدود شـده اسـت و امـکان ایجـاد بـاغ و باغچه بــه حداقــل رســیده اســت مــی تــوان بــا طراحــی دیــوار ســبز یا بام سبز در همیــن فضاهــای کوچــک گرایــشانسـان بـه طبیعـت را تغییـر داد . دیـوار سـبز دیـواری سـت کـه تقریبـا یـا کامـا پوشـیده شـده بـاگیاهـان سـبز کـه حـاوی یـک محیـط رشـدی ماننـد خـاک یـا بسـتر اسـت. دیـوار سـبز بـه عنـوانیـک دیـوار زنـده یـا بـاغ عمـودی شـناخته شـده اسـت

دیوار-سبز-خارج-از-خانه
دیوار-سبز-خارج-از-خانه

انواع دیوار سبزیا گرین وال(فضای سبز عمودی)
دیوارهـای سـبز بیشـتر از قطعـات پیمانـه ای کـه نگهدارنـده مـادهرشـد هسـتند سـاخته شـده انـد و بـا توجـه بـه نـوع پوشـش رشـدبکاررفتـه دارای طبقـه بنـدی هـای : پوشـش نـرم ، پوشـش حصیـرو پوشـش سـاختاری مـی باشـند.پوشــش نــرم: دیوارهــای دارای پوشــش نــرم سیســتم هــاینوع»خـاک درون تاقچـه ای« یـا »خـاک درون کیـف« دارند.سیسـتمهــای دارای پوشــش نــرم بســته هــای خــاک خــود را در کیــف یــامکانـی ماننـد تاقچـه دارنـد و سـپس بـر روی دیـوار نصـب میشـوند.الزم اســت کــه پوشــش ایــن نــوع سیســتم هــا حداقــل یــک بــار
درســال درمــکان هــای خارجــی و دوبــار در ســال در مــکان هــای خارجی تعویض شود

دیوار سبز

برخی از مزایای دیوار سبز:

دیــوار ســبز یا گرین وال یکــی از انــواع فضاهــای ســبزعمـودی اسـت کـه بـا ایجـاد خـرده اقلیمـی عـلـاوه برجنبــه زیبــا شــناختی معمارانــه،اثــرات مختلــف دیگــر از جملــه اثــراتاکولوژیکــی )کنتــرل دمــا ، تلطیــف هــوا،کاهــش جزایــر گرمایی،کاهــش آلودگــیصوتـی ،…( اثـرات اقتصـادی )بالابـردن طـولعمـر دیـوار ،کاهـش مصـرف انـرژی ، افزایـشارزش ملــک،…( اثــرات اجتماعــی )بهبــودســلامت روانــی و جســمی و …( بــه همــراهدارد.
دیـوار سـبز در واقـع پوشـش گیاهـی کاشـته شــده دریــک سیســتم عمــودی بــر روی اســتراکچر بــا فاصلــه نزدیــک بــه دیــوارسـاختمان یـا بـه صـورت مسـتقل و ایسـتاده مــی باشــد کــه بســته بــه نــوع تکنولــوژی مربوطـه ، جزییـات اجرایـی متفـاوت دارد کـه بــه روش هــای زیــر انجــام مــی پذیــرد.
۱ -دیوار سبز با گلدان های پیش ساخته
۲.دیوار سبز با پنـل هـای پیـش سـاخته بـا جنـس هـای
متفــاوت مثــل پالســتیک ،پلــی پروپیلــن،
سفالی،اســتیل،نمد،..
۳ .دیوار سبز با کاشت گیاه بین۲ لایه الیاف

دیوار سبز
دیوار سبز

جزئیات ساخت دیوار سبز یا گرین وال:

مراحل و نکات مهم در اجرای دیوار سبز:

۱-نــوع سیســتم کاشــت : عمدتــا در سیســتم
کاشــت هیــدرو پونیــک اســتفاده میگــردد.
۲-انتخـاب گیـاه : نکتـه بسـیار مهـم در احـداث
دیــوار ســبز، انتخــاب نــوع گیــاه مــی باشــد
کـه متاسـفانه خیلـی از مجریـان ، بـه الگـوی
رشـد گیـاه زیـاد توجـه نمـی کننـد. گیاهانـی
از جملــه پتــوس ، شــفلرا ،عشــقه و گندمــی
معمــوال گیاهــان مناســبی بــرای دیــوار
ســبزداخل هســتند .
۳-انتخـاب فضـا: در هرفضایـی مـی تـوان دیـوار
سـبز را احـداث کـرد ولـی بهتـر اسـت محلـی
بــرای ورود آب و محلــی بــرای تخلیــه زه آب
داشـته باشـیم .
۴-سیسـتم آبیـاری: بـه طـور معمـول ، آبیـاری
قطــره ای از نــوع اتوماتیــک مــی باشــد .
باتوجـه بـه کافـی بـودن نـور در محیـط مهـم
اسـت کـه در صـورت ناکافـی بـودن مـی تـوان
از نــور هــای تکمیلــی مخصــوص رشــد گیــاه
اســتفاده کــرد .

براورد تقریبی :
بــرآورد مالــی اجــرا طــرح : هزینــه اجرایــی دیـوار سـبز از متـر مربـع ۸۰۰۰۰۰تومـان تـا۲۵۰۰۰۰۰تومــان بیشــتر بســته بــه سیســتماجـرا شـده و نـوع و تعـداد گیـاه متغییـر مـی
باشـد .